inwrought

แปลว่า


adj ซึ่งอยู่ภายในลำเรือหรือเครื่องบิน
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีเครื่องยนต์ติดตั้งอยู่ภายใน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top