invulnerable

แปลว่า


adj ปลอดภัย
ความหมายเหมือนกับ: safe , indestructible , invincible
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่อาจทำลายไม่ได้
คำตรงข้าม: vulnerable