invoke on

แปลว่า


phrv อ้อนวอนให้มีบางสิ่ง (ที่ลงมาจากสวรรค์) เกิดขึ้นกับ
ความหมายเหมือนกับ: call down on
คำที่เกี่ยวข้อง: ขอร้องให้เกิด (บางสิ่ง) กับ