invoke

แปลว่า


vt ก่อให้เกิด
ความหมายเหมือนกับ: evoke , call
vt วิงวอน (เทพเจ้า)
ความหมายเหมือนกับ: call upon , appeal to , petition
คำที่เกี่ยวข้อง: ขอร้อง , อ้อนวอน
vt อ้าง (กฎหมาย)