invoke

แปลว่า


vt ก่อให้เกิด
ความหมายเหมือนกับ: evoke , call
vt วิงวอน (เทพเจ้า)
ความหมายเหมือนกับ: call upon , appeal to , petition
คำที่เกี่ยวข้อง: ขอร้อง , อ้อนวอน
vt อ้าง (กฎหมาย)

คำที่มี "invoke" ในคำ


invoke from phrv นำมาซึ่ง

invoke on phrv อ้อนวอนให้มีบางสิ่ง (ที่ลงมาจากสวรรค์) เกิดขึ้นกับ
ความหมายเหมือนกับ: call down on

invoke upon phrv อ้อนวอนให้มีบางสิ่ง (ที่ลงมาจากสวรรค์) เกิดขึ้นกับ
ความหมายเหมือนกับ: call down onค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top