inviolable

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นที่เคารพ (กฎระเบียบ)
ความหมายเหมือนกับ: holy , sacred , unalterable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งได้รับการยอมรับ
adj ซึ่งไม่อาจรุกล้ำได้ (เขตแดน)
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่สามารถล่วงละเมิดได้