invest

แปลว่า


vt แต่งตั้ง
ความหมายเหมือนกับ: empower , authorize
คำที่เกี่ยวข้อง: ให้อำนาจ
vt ลงทุน
ความหมายเหมือนกับ: spend
คำที่เกี่ยวข้อง: ลงเงินเป็นทุนเพื่อหากำไร
vt อุทิศ (เวลา, กำลัง)
ความหมายเหมือนกับ: devote
คำที่เกี่ยวข้อง: สละ , มอบ