invasion

แปลว่า


n การบุกรุก
ความหมายเหมือนกับ: intrusion , encroachment
คำที่เกี่ยวข้อง: การรุกล้ำ , การล่วงล้ำ
n การรุกราน
ความหมายเหมือนกับ: attack , assult , inroad
คำที่เกี่ยวข้อง: การโจมตี
คำตรงข้าม: defense , protection