invaluable

แปลว่า


adj ซึ่งประมาณค่ามิได้
ความหมายเหมือนกับ: precious , priceless , valuable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งหาค่ามิได้
คำตรงข้าม: worthless , cheap


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top