intrude

แปลว่า


vi บุกรุก
ความหมายเหมือนกับ: encroach , trespass , butt in
คำที่เกี่ยวข้อง: รุกล้ำ , ล่วงล้ำ
vt บุกรุก
ความหมายเหมือนกับ: invade
คำที่เกี่ยวข้อง: รุกล้ำ , ล่วงล้ำ

คำที่มี "intrude" ในคำ


intrude into phrv บุกรุกเข้าไป
ความหมายเหมือนกับ: intrude on , obtrude on

intrude on phrv ก้าวก่าย
ความหมายเหมือนกับ: intrude into , obtrude on

intrude upon phrv ก้าวก่าย
ความหมายเหมือนกับ: intrude into , obtrude on

intruder n บุคคลภายนอก
ความหมายเหมือนกับ: newcomer

intruder n คนที่เข้าครอบครองสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
ความหมายเหมือนกับ: trespasserค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top