intolerant

แปลว่า


adj ไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง
ความหมายเหมือนกับ: narrow-minded , illiberal
คำที่เกี่ยวข้อง: ใจแคบ
คำตรงข้าม: tolerant