intolerance

แปลว่า


n การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างไป
ความหมายเหมือนกับ: bigotry , narrow-mindedness
คำที่เกี่ยวข้อง: ใจแคบ
คำตรงข้าม: tolerance
n การแพ้ยาหรืออาหาร