intervention

แปลว่า


n การแทรกแซง
ความหมายเหมือนกับ: interference , intrusion
คำที่เกี่ยวข้อง: การก้าวก่าย

คำที่มี "intervention" ในคำ


nonintervention n การไม่แทรกแซงผู้อื่นหรือประเทศอื่น
ความหมายเหมือนกับ: noninterference , apathy , dormancy
คำตรงข้าม: interference

noninterventionism n การไม่เข้าแทรกแซง

noninterventionist adj ซึ่งไม่เข้าแทรกแซงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top