interpenetration

แปลว่า


n การซึมทะลุ
ความหมายเหมือนกับ: insertion , intermediacy
คำที่เกี่ยวข้อง: การแทรกซึม , สิ่งที่แทรกซึมเข้าไป , การแฝงตัวเข้าไปปะปนกับข้าศึก , ภาวะที่ถูกแทรกซึม
n การแพร่กระจาย
ความหมายเหมือนกับ: penetration , transmission
คำที่เกี่ยวข้อง: การแผ่ซ่าน