intermingle

แปลว่า


vi ผสมเข้าด้วยกัน
ความหมายเหมือนกับ: blend , mingle , mix
คำที่เกี่ยวข้อง: ผสม
คำตรงข้าม: separate
vt ผสมเข้าด้วยกัน
ความหมายเหมือนกับ: blend , mingle , mix
คำที่เกี่ยวข้อง: ผสม
คำตรงข้าม: separate