interminable

แปลว่า


adj ยืดยาด
ความหมายเหมือนกับ: endless , long-drawn-out , prolonged
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่รู้จักจบสิ้น
คำตรงข้าม: abbreviated , shortened


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top