intermarry

แปลว่า


vi แต่งงานระหว่างผู้มีเชื้อชาติ ศาสนาหรือสังคมต่างกัน
vi แต่งานกับผู้ที่อยู่ภายในครอบครัวหรือกลุ่มเดียวกัน