interlinear

แปลว่า


adj ซึ่งแทรกระหว่างบรรทัด
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเขียน / พิมพ์เพิ่มระหว่างบรรทัด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top