interchange

แปลว่า


n การแลกเปลี่ยน
ความหมายเหมือนกับ: exchange
คำที่เกี่ยวข้อง: การสับเปลี่ยนกัน
vt สับกัน
ความหมายเหมือนกับ: exchange , swap , switch
คำที่เกี่ยวข้อง: สับเปลี่ยน
vi สับกัน
ความหมายเหมือนกับ: exchange , swap , switch
คำที่เกี่ยวข้อง: สับเปลี่ยน