intemperate

แปลว่า


adj ซึ่งดื่มสุราของมึนเมาเป็นนิจ
ความหมายเหมือนกับ: inebriated
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่หลงระเริง , ไม่บังคับตัวเอง , ไม่ยับยั้งชั่งใจ