integrity

แปลว่า


n ความซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: honesty , honor , uprightness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความซื่อตรง
คำตรงข้าม: dishonesty
n ความสมบูรณ์
ความหมายเหมือนกับ: completeness , unity
คำที่เกี่ยวข้อง: การรวมเป็นหนึ่ง , ความไม่แบ่งแยก , ความไม่แยกจากกัน