insular

แปลว่า


adj ซึ่งมีมุมมองแคบ
ความหมายเหมือนกับ: bigoted , narrow-minded
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีทัศนคติแคบ
คำตรงข้าม: broad-minded