instil into

แปลว่า


phrv ใส่เข้าไป
ความหมายเหมือนกับ: instil in , implant in
คำที่เกี่ยวข้อง: สอนสั่งทีละน้อย , ค่อยๆสอนสั่ง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top