inspect

แปลว่า


vt ตรวจสอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: สำรวจ

คำที่มี "inspect" ในคำ


inspection n การตรวจจับ

inspector n ผู้ตรวจสอบ

inspector n สารวัตร

inspective adj เป็นการควบคุมดูแล
ความหมายเหมือนกับ: observing , supervisoryค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top