inset

แปลว่า


n ภาพประกอบ
ความหมายเหมือนกับ: panel , decoration
คำที่เกี่ยวข้อง: ภาพเล็กๆ ที่ใช้ประกอบภาพใหญ่ , แผ่นภาพ หรือแผนที่ในกรอบ
vt ใส่
ความหมายเหมือนกับ: inlay , insert
คำที่เกี่ยวข้อง: แทรก , เติม