inseparable

แปลว่า


adj ซึ่งแบ่งแยกไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: indivisible , unified
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นเงา
คำตรงข้าม: divisible


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top