insensible

แปลว่า


adj ซึ่งไม่มีความรู้สึก
ความหมายเหมือนกับ: impervious , unfeeling
คำที่เกี่ยวข้อง: เฉย , ตายด้าน , หน้าหนา , ไม่ยินดียินร้าย
adj ซึ่งหมดสติ
ความหมายเหมือนกับ: unaware , unconscious
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่รับรู้
คำตรงข้าม: conscious


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top