insensibility

แปลว่า


n สภาพไม่รู้สึกตัวของผู้ป่วย
ความหมายเหมือนกับ: unconsciousness , trance , stupor , torpor
คำที่เกี่ยวข้อง: อาการหมดสติที่ยาวนาน
n อาการกึ่งสลบ
ความหมายเหมือนกับ: coma , unconsciousness
คำที่เกี่ยวข้อง: อาการหมดสติ
n การเป็นลม
ความหมายเหมือนกับ: faint , unconsciousness
คำที่เกี่ยวข้อง: การสลบ