inscribe in

แปลว่า


phrv จารึก (คำพูด) ลงใน
ความหมายเหมือนกับ: inscribe on
คำที่เกี่ยวข้อง: สลัก (คำพูด) ลงใน , เขียน (คำพูด) ลง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top