insanitary

แปลว่า


adj ไม่ถูกอนามัย
ความหมายเหมือนกับ: dirty , septic , unhygienic
คำที่เกี่ยวข้อง: สกปรก , ไม่ถูกสุขลักษณะ , ที่ทำให้เกิดโรคได้
คำตรงข้าม: clean , healthy