input

แปลว่า


n การนำเข้า
คำที่เกี่ยวข้อง: การป้อนเข้า , ทางเข้า
n การสนับสนุน
ความหมายเหมือนกับ: addition , contribution
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งของหรือเงินที่เข้ามาช่วยเหลือ
n กำลังกระแสไฟฟ้า
ความหมายเหมือนกับ: electric current
n ข้อมูล
ความหมายเหมือนกับ: data
คำที่เกี่ยวข้อง: ข้อมูลซึ่งป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
คำตรงข้าม: output
vt ป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์
ความหมายเหมือนกับ: enter , key in
คำที่เกี่ยวข้อง: ป้อนข้อมูล
vt ให้ข้อมูล
คำที่เกี่ยวข้อง: แจ้งข้อมูล