inproper

แปลว่า


adj ซึ่งไม่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: unsuitable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ควร , ซึ่งไม่ถูกกาลเทศะ
คำตรงข้าม: appropriate , proper , suitable


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top