innovation

แปลว่า


n นวัตกรรม
ความหมายเหมือนกับ: alteration , modernization
คำที่เกี่ยวข้อง: การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ , การปรับปรุงใหม่