innocuousness

แปลว่า


n ความไม่เป็นอันตราย
ความหมายเหมือนกับ: innocence
คำที่เกี่ยวข้อง: ความไม่เป็นพิษเป็นภัย
คำตรงข้าม: damage , danger , harmfulness