innocuousness

แปลว่า


n ความไม่เป็นอันตราย
ความหมายเหมือนกับ: innocence
คำที่เกี่ยวข้อง: ความไม่เป็นพิษเป็นภัย
คำตรงข้าม: damage , danger , harmfulness


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top