initiate

แปลว่า


n ผู้เริ่มต้น
ความหมายเหมือนกับ: novice , beginner , learner
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิก
คำตรงข้าม: expert
vt ริเริ่ม
ความหมายเหมือนกับ: commence , begin , introduce
คำที่เกี่ยวข้อง: เริ่ม , นำ , เสนอ , ชักนำ
คำตรงข้าม: end , terminate , finish