inhospitality

แปลว่า


n การไม่เป็นมิตร
ความหมายเหมือนกับ: unfriendliness , ungraciousness , unsociability , rudeness
คำที่เกี่ยวข้อง: การไม่ต้อนรับ , ความไม่เอื้ออำนวย