inhospitable

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ต้อนรับ
ความหมายเหมือนกับ: unkind , unfriendly , hostile , unsociable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่เป็นมิตร
adj ซึ่งไม่เหมาะสำหรับอยู่อาศัย
ความหมายเหมือนกับ: harsh , uninhabitable , desolate
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่เอื้ออำนวย