infuse

แปลว่า


vt แช่
ความหมายเหมือนกับ: instill
คำที่เกี่ยวข้อง: ใส่ , เทใส่
vt ทำให้มีความรู้สึกบางอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: inspire , introduce
คำที่เกี่ยวข้อง: มีผลต่อ , บันดาลให้เกิด