infrequently

แปลว่า


idm ไม่กี่ครั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: เพียงครั้งสองครั้ง
คำตรงข้าม: frequently
adv นานๆ ครั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่บ่อย