infrequent

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นครั้งคราว
ความหมายเหมือนกับ: irregular
คำตรงข้าม: regular
adj ซึ่งหายาก
ความหมายเหมือนกับ: few , uncommon
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่ค่อยมี , ไม่บ่อย
คำตรงข้าม: common
adj ขาดแคลน
ความหมายเหมือนกับ: limited
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่เพียงพอ , หายาก , ไม่ค่อยพบ
adj ที่พบได้น้อย
ความหมายเหมือนกับ: scarce , odd , extraordinary
คำที่เกี่ยวข้อง: ึที่ไม่ได้มีทั่วไป
คำตรงข้าม: common