influenced

แปลว่า


adj ได้รับผล
adj ซึ่งมีแรงบันดาลใจ
ความหมายเหมือนกับ: driven
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งกระตุ้น , ซึ่งผลักดัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top