inflection

แปลว่า


n การเปลี่ยนเสียงสูงต่ำ
ความหมายเหมือนกับ: intonation , pitch , tone , modulation
n การผันคำ (ทางไวยากรณ์)
คำที่เกี่ยวข้อง: วิภัตติ

คำที่มี "inflection" ในคำ


inflection of verbs n การผันคำกริยา (ทางไวยากรณ์)ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top