inflate

แปลว่า


vt ทำให้พอง
ความหมายเหมือนกับ: expand , blow up , enlarge
คำที่เกี่ยวข้อง: สูบลม , ทำให้ขยายตัว , ทำให้เพิ่มขึ้น
vi พองตัว
ความหมายเหมือนกับ: increase , blow up , bloat
คำที่เกี่ยวข้อง: เพิ่มขึ้น , พอง , พองลม , ป่อง , ขยาย