infirmity

แปลว่า


n ความเจ็บป่วย
ความหมายเหมือนกับ: illness , unhealthiness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความไม่มั่นคง , ความบกพร่อง
คำตรงข้าม: healthfulness , vigor