inferior

แปลว่า


adj ด้อยกว่า
ความหมายเหมือนกับ: subordinate , insufficient , lower , minor
คำที่เกี่ยวข้อง: หย่อนกว่า , ต่ำกว่ามาตรฐาน , รองลงมา
คำตรงข้าม: superior
n ผู้น้อย
ความหมายเหมือนกับ: assistant , subordinate , subsidiary , junior
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้มีตำแหน่งต่ำกว่า , ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
คำตรงข้าม: superior