inferential

แปลว่า


adj เกี่ยวกับการอนุมาน
ความหมายเหมือนกับ: consequential , rational , deductive
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับการสรุป , เกี่ยวกับความสามารถในการอนุมาน