infectious

แปลว่า


adj ซึ่งติดเชื้อ
ความหมายเหมือนกับ: contagious , spreading
คำที่เกี่ยวข้อง: ติดต่อกันได้
คำตรงข้าม: uninfectious