infect

แปลว่า


vi ติดโรค
คำที่เกี่ยวข้อง: ติดเชื้อ
vt ทำให้ติดเชื้อ
ความหมายเหมือนกับ: contaminate , pollute , affect
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ติดโรค , ทำให้เปื้อน , ทำให้มัวหมอง , มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ