inexhaustible

แปลว่า


adj ซึ่งไม่รู้จักหมด
ความหมายเหมือนกับ: never-ending , everlasting , illimitable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่รู้จักสิ้นสุด , ซึ่งใช้ไม่หมด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top