inertness

แปลว่า


n ความเฉื่อยชา
ความหมายเหมือนกับ: idleness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเกียจคร้าน
คำตรงข้าม: action
n ความเกียจคร้าน
ความหมายเหมือนกับ: idleness , sloth , torpidness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความขี้เกียจ , ความเฉื่อยชา
คำตรงข้าม: briskness , diligence , alert;