inedible

แปลว่า


adj ซึ่งกินไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: uneatable , indigestible
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่เหมาะสำหรับกิน
คำตรงข้าม: edible , appetizing